Prevenció en riscos laborals

El mòdul de Prevenció de Riscos Laborals pretén que els/les alumnes valoren la importància de la prevenció i la protecció en l’empresa, les diferents disciplines preventives i l´importància de treballar en condicions de seguretat i salut.


Continguts


Bloc 1 : Conceptes generals de Seguretat i Salut


Concepte de Seguretat. Salut, Risc, Dany, Danys professionals. Principals riscos professionals i la seua incidència en la salut. Bloc 2 : La Prevenció de Riscos Laborables

Concepte de Prevenció. Princincipales tècniques preventives.Bloc 3: Tècniques de Protecció 

Concepte de Protecció. Tècniques de protecció individual i col·lectiva. Senyalització.Bloc 4: Acció Preventiva en l'empresa
 Llei de prevenció de Riscos Laborals. Drets i obligacions dels treballadors. Obligacions dels empresaris. Organització de la Prevenció en l'empresa. pla de Prevenció i Pla d'Emergència. Bloc 5: Organismes Públics de Gestió

 Inspecció de Treball i Seguretat Social. Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. Comissió Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals. Bloc 6: Principals Riscos Laborals i Mesures Preventives

 Riscos de colps, caigudes, talls i xocs. Regs elèctrics. Riscos de contagis o infeccions. Riscos de cremades. Riscos de lesions muscoesqueléticas. Riscos d'estrés. Mesures preventives. Bloc 7. Pautes d'Actuació en cas d'Emergència

 En cas d'accident. En cas d'incendi. Treballadors y/o equips interns i externs de l'empresa encarregats en estos casos. Simulacres.


Xarrades formatives


Maneig d'extintors
26 de febrer de 2016.

La Xarrada ha sigut impartida per Verónica i Ismael de Protecció Civil.

Objectius:
 • Identificar els diferents tipus de focs classificant-los pel combustible i mètodes d'extinció.
 • Conéixer els diferents agents extintors.
 • Informar dels principals focus d'incendi en el centre de treball.
 • Donar a conéixer la importància de la detecció d'incendis.
 • Familiaritzar a tot el personal amb els extintors, normes d'ús, manteniment, etc.
 • Oferir informació escrita sobre el tema.

Primers Auxilis

18 de març de 2016La Xarrada ha sigut impartida per Ismael i voluntaris de Protecció Civil. 

Objectius:

 • Conéixer els principis generals en l'actuació de primers auxilios...
 • Saber aplicar les cures immediates, adequats i provisionals prestats a les persones accidentades o amb malaltia abans de ser atesos en un centre assistencial.
 • Assegurar el manteniment de les constants vitals.
 • No agravar el estat general de la víctima i les lesions que pugui presentar.
 • Una bona assistència inicial ajudarà a la recuperació tant física com psicològica.
 • Assegurar el trasllat dels accidentats en les millors condicions possibles a un centre sanitari.
 • Aprendre a realitzar la RCP bàsica en adults i xiquets.
 • Aprendre la maniobra de Heimlich en adults i xiquets.